Tkaniny z włókien naturalnych: wełny, bawełny i lnu, a także jedwabiu sztucznego, kurczą się w pra­niu i by temu zapobiec trzeba je dekatyzować. Dekatyza polega na poddaniu tkanin działaniu wy­sokiej temperatury i wilgoci. W warunkach domo­wych dekatyzuje się prasując przez wilgotną zaparzaczkę całą powierzchnię kuponu tkaniny po le­wej stronie. Dekatyzuje się tkaninę przed krojeniem, gdyż już podczas szycia może się ona skurczyć w niektórych miejscach, np. w szwach, podczas prasowania ich przez mokrą zaparzaczkę. Nie kur­czą się tkaniny z włókien syntetycznych, nie wy­magają więc dekatyzowania.
Równie nieodzowną czynnością przygotowaw­czą jest likwidowanie w niektórych tkaninach tzw. przeciągnięcia fabrycznego. Powstaje ono w cza­sie produkcji przy wykończaniu lub nawijaniu tka­niny na bele, a polega na tym, że nitki wątku nie układają się prawidłowo,  nie są pod kątem prostym do nitek osnowy. Odzież  dla psów wykrojona z tka­niny przeciągniętej nie będzie się dobrze ukła­dała, podobnie jak ta, którą kroi się niezgodnie z kierunkiem nitki prostej, wyznaczonej na for­mach. Przeciągnięcie tkaniny łatwo dostrzec w tka­ninie w deseń tkany w kratę lub w pasy, trudniej zauważyć w tkaninie jednobarwnej, gładkiej, np. o splocie płóciennym.
Przeciągnięcie tkaniny likwiduje się w następu­jący sposób: przy samym brzegu odciętej z beli tkaniny należy wyciągnąć lub naprężyć nitkę wątku i według śladów nitki wątku wyrównać jej brzeg, odcinając nierówności. Następnie spraw­dzić ekierką czy nitki wątku układają się pod ką­tem prostym do osnowy, tj. do brzegu tkackiego.  Jeśli  tak  — to  tkaninę   można   kroić   bez zastrzeżeń, jeżeli nie — oznacza to, że jest prze­ciągnięta i trzeba usunąć tę nieprawidłowość. W tym celu należy złożyć tkaninę ukośnie w kil­ku miejscach,  i mocno ciągnąć wzdłuż skosu, aż krawędź tkaniny po wątku (uprzednio wyrównana) ukształ­tuje się pod kątem prostym do brzegu tkackiego. Prawidłowy układ nitek wątku i osnowy utrwala się żelazkiem, tj. prasuje tkaninę po lewej stro­nie przez wilgotną zaparzaczkę.